Zmluvné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia


Prevádzkovateľom elektronického obchodu www.horsky-elektrobicykel.sk (ďalej len „internetový obchod“) je Painting 2u.com sro so sídlom Masarykova 2, 040 01 Košice, Slovenská republika, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Košice I., odd.: Sro, vložka č.14966/V, IČO: 36579980, DIČ: SK2021833275,(ďalej len „prevádzkovateľ“ alebo tiež „predávajúci“ alebo „predajca“). 
Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru v internetovom obchode predávajúceho.
Kupujúci (spotrebiteľ) je fyzická alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, ale ktorá nakupuje tovar alebo užíva služby za iným účelom ako pre podnikanie s týmto tovarom alebo službami. 
Na kupujúceho, ktorým je osoba nakupujúca tovar alebo využívajúca služby za účelom podnikania sa nevzťahujú ustanovenia čl.VI „Záručné podmienky, reklamácia a vrátenie tovaru“ týchto obchodných podmienok. Záručná doba v takom prípade nie je stanovená Občianskym zákonníkom a stanovuje ju konkrétny dovozca či výrobca. Zodpovednosť za chyby (vady) tovaru sa v tomto prípade riadi ustanoveniami §422 a nasl. Obchodného zákonníka. 
Objednávka je elektronický formulár odoslaný kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu www.horsky-elektrobicykel.sk , obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky internetového obchodu a kúpnu cenu. 
Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, ak predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky rozdielne od obchodných podmienok, budú ustanovenia písomnej kúpnej zmluvy uprednostnené pred obchodnými podmienkami. 
Dodacia lehota je čas za aký predajca expeduje tovar z prevádzky internetového obchodu na poštu, resp. doručovateľskej službe po zobrazení platby na našom účte, alebo prevzatí hotovosti. Pri dobierke je to čas, za aký predajca expeduje tovar z prevádzky obchodu na poštu po záväznom potvrdení objednávky predajcom. 

II. Ceny a platobné podmienky a spôsoby platby


Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu „kúpnu cenu“ dohodnutú v kúpnej zmluve pozostávajúcej z ceny tovaru a ceny balného + doručenia (náklady na zabalenie a doručenie tovaru). 
Cena tovaru je cena uvedená na stránkach internetového obchodu predávajúceho v čase odoslania objednávky kupujúceho predávajúcemu. Cena tovaru je uvedená vrátane DPH. Predávajúci si vyhradzuje právo priebežnej aktualizácie cien tovaru v internetovom obchode. Ceny uvedené v objednávke sú však po jej odoslaní kupujúcim záväzné a nemenné pre obe strany. 
Cena doručenia (dopravy) je rôzna podľa druhu doručenia a kupujúci si ju zvolí v rámci vyplňovania objednávky. 
Spôsoby platby v internetovom obchode: 
a) dobierkou, 
b) bezhotovostnou platbou, 
- prevodom na účet, 
- PayPal

Ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostnou platbou, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho. 

Akciové ceny tovaru sú platné do dátumu uvedenom v internetovom obchode v rámci základných údajov daného akciového tovaru. 
Faktúra vystavená predávajúcim bude zaslaná kupujúcemu spolu s tovarom v písomnej podobe. Faktúra slúži ako daňový doklad a zároveň ako dodací list. 

III. Objednávanie tovaru


Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy. Vyplnením a odoslaním objednávky uskutočnenej prostredníctvom internetového obchodu kupujúci potvrdzuje, že akceptuje tieto obchodné podmienky a objednávka sa stáva záväznou. 
Kúpna zmluva je platná len pri dodržaní podmienok, že objednaný tovar je dostupný na sklade predávajúceho alebo je ho možné vyhotoviť v čase akceptovanom kupujúcim a že údaje uvedené kupujúcim do objednávky sú platné a pravdivé. V prípade nejasností ohľadne údajov uvedených v objednávke má predajca právo kontaktovať kupujúceho prostredníctvom ním uvedených kontaktných údajov. 
Po odoslaní objednávky predajca zašle kupujúcemu na ním zadanú e-mailovú adresu informatívne „Potvrdenie o zaregistrovaní objednávky“. Tento informačný e-mail kupujúceho informuje, že predajca jeho objednávku dostal a teda nie je ešte uzavretím kúpnej zmluvy. 

Kúpna zmluva je uzavretá až momentom doručenia faktúry, ktorú predávajúci odošle kupujúcemu na ním zadanú e-mailovú adresu po overení dostupnosti a dodacej doby požadovaného tovaru. Pokiaľ objednaný tovar nie je momentálne skladom, alebo nie je možné dodržať dodaciu dobu, budeme o tejto skutočnosti kupujúceho informovať telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty. Predajca si vyhradzuje právo zrušenia objednávky. 
Na základe vzájomnej dohody oboch strán je možné dohodnúť individuálnu objednávku. Individuálna objednávka sa týka odberu tovaru napr. atypickej farby či veľkosti, väčšieho množstva z jedného alebo viacerých druhov alebo tovaru, ktorý nie je prezentovaný v internetovom obchode a pod. Záujemcovia môžu kontaktovať predajcu ohľadne dohodnutia dodacích podmienok a ceny individuálnej objednávky. 
Informácie a údaje o tovare a jeho vyobrazenie na internetových stránkach internetového obchodu sú iba informatívne a nezáväzné. 

IV. Dodacie podmienky


Spôsob dodania si určuje kupujúci pri vypĺňaní objednávky. Poskytujeme tieto spôsoby dodania (doručenia) tovaru: 
- poštou 
- doručovateľskou službou (kuriérom). 
Dodacia lehota v rámci územia Slovenskej republiky a Českej republiky je od 24 hodín do 10 dní a závisí od druhu objednaného tovaru. Pokiaľ objednaný tovar predajca nemá momentálne na sklade, alebo nie je možné dodržať dodaciu lehotu uvedenú na faktúre, bude Vás o tejto skutočnosti informovať telefonicky alebo e-mailom a pokiaľ si to bude kupujúci želať, predajca ponúkne náhradné riešenie alebo bezodkladne, najneskôr však do 10 dní, vráti peniaze na účet, z ktorého kupujúci uskutočnil platbu. 
K dodacej lehote predajcu je potrebné pripočítať dodacie lehoty prepravcov. Doručenie poštou trvá zvyčajne 1 až 3 dni, doručovateľskou službou v pracovných dňoch spravidla do 24 hodín. Predajca však nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené doručovateľom, alebo chybne udanou adresou kupujúceho, alebo ním určeného prijímateľa. Rovnako nenesie zodpovednosť za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok. 
Doba doručenia tovaru pri objednávkach mimo územia Slovenskej republiky a Českej republiky závisí aj od možností dopravcov využívaných predajcom a o konkrétnej lehote pre takéto doručenie tovaru bude preto predajca informovať kupujúceho e-mailom. 
Obsahom každej zásielky (dodávky) je (1) objednaný tovar a (2) faktúra – ak kupujúci o ňu výslovne požiadal. 
Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednaný tovar. V prípade neprevzatia tovaru alebo neuhradenia „kúpnej ceny“ (cena tovaru + cena doručenia) tovar zostáva u doručovateľa najviac po dobu, ktorú stanovujú obchodné podmienky doručovateľa. Spravidla to býva 14 dní. V prípade osobného odberu zostáva tovar u predajcu najviac po dobu 20 dní od e-mailovej výzvy kupujúcemu na prevzatie objednaného tovaru. Náklady na opakovanú dopravu z dôvodu neprevzatia tovaru hradí kupujúci. 
 Pre všetky objednávky je cena 5EUR pre dodanie poštou alebo kuriérom. Pri osobnom odbere predajca dopravu neúčtuje. 

V. Stornovanie objednávky


Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky, e-mailom na adresu: painting2u@mail.t-com.sk, alebo telefonicky na telefónnom čísle: +421 556321914 
V žiadosti o zrušenie objednávky je kupujúci povinný uviesť svoje kontaktné údaje a číslo objednávky. V prípade, že kupujúci už kúpnu cenu uhradil, predajca mu peniaze vráti najneskôr do 15 dní na účet, z ktorého kupujúci zaplatil alebo na účet, ktorý kupujúci predajcovi uvedie písomne (napr. e-mailom). Táto lehota sa môže predĺžiť vzhľadom na postupy banky pri vracaní peňazí pri platbách kartami. 
Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj po vystavení faktúry predávajúcim a to v prípade, ak nebudú splnené dohodnuté podmienky dodania tovaru. 

VI. Záručné podmienky, reklamácia a vrátenie tovaru


Aj napriek tomu, že v internetový obchod predáva len kvalitné výrobky , môže sa na dodanom výrobku vyskytnúť nejaký problém alebo s ním z akýchkoľvek dôvodov nie je spokojný spoločnosť Painting 2u.com s.r.o. nad rámec zákona akceptuje právo na odstúpenie od zmluvy (kúpy) do 15 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci doručí tovar spolu s faktúrou poštou alebo osobne na adresu predajcu. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy (kúpy) len ak je tovar vrátený kompletný a nepoškodený, v pôvodnom a neznehodnotenom obale. Predajca vráti kupujúcemu peniaze do 15 dní odo dňa doručenia takto vráteného tovaru. Kupujúci si môže zvoliť vrátenie peňazí prevodom , poukážkou alebo v hotovosti. 
Na zakúpený tovar sa vzťahuje 2-ročná záručná lehota, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru spotrebiteľom. K uplatneniu záruky je potrebné predložiť faktúru („Doklad o kúpe“ si kupujúci ponecháva) ktorý súži ako záručný list. 
V prípade reklamácie, kupujúci zašle predajcovi reklamovaný tovar, predajca zásielky posielané kupujúcim na náklady predajcu nepreberá. 
Dňom doručenia reklamovaného tovaru (prijatie zásielky predajca potvrdí e-mailom) začína plynúť 30 dňová reklamačná doba, o spôsobe jej vybavenia bude kupujúci informovaný. V prípade oprávnenej reklamácie – predajca zabezpečí odstránenie chyby na výrobku na svoje náklady. Pokiaľ odstránenie chyby nie je možné, predajca po dohode s kupujúcim uplatní jednu z nasledujúcich možností: výrobok vymení za nový (1), za iný tovar (2) alebo poskytne zľavu z ceny (3), alebo kupujúcemu vráti peniaze (4). Zo záruky sú vyňaté chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnym zaobchádzaním (napr. pádom výrobku, ...), používaním (najmä používaním v rozpore s návodom na použitie alebo účelom použitia, ...) alebo ošetrovaním výrobku (najmä svojpomocným alebo neautorizovaným rozoberaním, opravovaním alebo upravovaním výrobku, ...). 
 

VII. Ochrana osobných údajov a užívanie Vášho účtu


Poskytnutie osobných údajov kupujúceho predajcovi je dobrovoľné. Zaregistrovaním v internetovom obchode alebo vyplnením a odoslaním objednávky bez registrácie kupujúci poskytuje predajcovi svoje osobné údaje (meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mailovú adresu, adresu trvalého bydliska / doručenia vrátane PSČ). Predajca potrebuje tieto údaje poznať, aby mohol objednávku kupujúceho vybaviť a spracovať v účtovnom a fakturačnom systéme. 
V zmysle ustanovenia§ 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov kupujúci poskytuje predajcovi svoj súhlas na spracovanie a uschovanie osobných údajov kupujúceho, ktoré sú potrebné pre obchodné činnosti predajcu, ktorý ich bude spracovávať v informačných systémoch a to na dobu neurčitú alebo do doby, kedy tieto osobné údaje predajca na telefonickú alebo písomnú žiadosť kupujúceho vyradí z databázy internetového obchodu. Predajca uskutoční zmenu na základe žiadosti kupujúceho najneskôr do 30 dní od jej doručenia alebo podania. Všetky osobné údaje, ktoré kupujúci poskytne predajcovi prostredníctvom internetového obchodu sú chránené pred zneužitím treťou osobou a nebudú poskytnuté tretej strane s výnimkou tých, ktoré sa priamo podieľajú na vybavení objednávky ako sú napr. banky a doručovateľ (dopravca), a to výhradne v nutnom rozsahu ich činnosti na vybavenie objednávky (napr. meno, adresa, číslo účtu). 

VIII. Záverečné a prechodné ustanovenia


Tieto obchodné podmienky sú platné v znení a rozsahu uvedenom na stránkach internetového obchodu v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim. 
Kupujúci prehlasuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil pred vyplnením objednávky a že s nimi súhlasí. Odoslaním objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia týchto obchodných podmienok. 
Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody spôsobené prevádzkou alebo používaním výrobku zakúpeného v internetovom obchode, v prípade, že tento výrobok bol použitý v rozpore s pokynmi a návodom k obsluhe stanovených výrobcom či dodávateľom. Rovnako nezodpovedá za škody spôsobené prevádzkou alebo používaním výrobku v podmienkach, ktoré nezodpovedajú pre stanovený výrobok (napr. nevhodná teplota, vlhkosť, chemické prostredie či mechanické vplyvy prostredia) alebo za škody spôsobené nesprávnym ošetrovaním výrobku alebo jeho zanedbaním. 
Kúpnu zmluvu podľa týchto obchodných podmienok je možné uzavrieť v slovenskom jazyku. 
Predávajúci si vyhradzuje právo meniť znenie týchto obchodným podmienok. 
Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.12. 2014. 

 

Reklamačný poriadok horsky-elektrobicykel.sk

 

1. Spoločnosť Painting 2u.com sro, so sídlom Masarykova 2, 04001 Košice, IČO: 36579980, Registrovaný Okresným súdom Košiciach I. , odd.Sro,vložka číslo: 14966/V,(ďalej len "predávajúci") ako prevádzkovateľ internetového obchodu na internetovej adrese www.horsky-elektrobicykel.sk vydáva tento Reklamačný poriadok v súlade s § 18 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len“ZoOS“). Účelom Reklamačného poriadku je informovať spotrebiteľa o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za vady výrobkov a služieb (ďalej len "reklamácia") vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv. 

2. Termín „predávajúci“ používaný v tomto Reklamačnom poriadku označuje spoločnosť Painting 2u.com sro. Predávajúci je dodávateľom v zmysle definície §2 písm. e/ ZoOS. 

3. Termín „kupujúci“ označuje spotrebiteľa, ktorým je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo zaobstaráva služby na základe kúpnej zmluvy alebo zmluvy o dielo, bez ohľadu na ich formu, pre osobnú potrebu alebo pre potrebu svojej domácnosti, a ktorý kúpil alebo objednal u predávajúceho alebo prostredníctvom e-shopu predávajúceho určitý výrobok v zmysle definície §2 písm. f/ ZoOS (ďalej len „výrobok“) alebo službu v zmysle definície §2 písm. i/ ZoOS (ďalej len „služba“) Pojem „tovar“ na účely tohto Reklamačného protokolu označuje výrobok a/alebo službu. 

4. V zmysle ust. §18 ods. 1 Zákona je predávajúci je povinný kupujúceho riadne informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv. Reklamačný poriadok musí byť na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi; za účelom splnenia dikcie citovaného zákonného ustanovenia je tento Reklamačný poriadok:
4.1. zverejnený na internetovej stránke predávajúceho: www.horsky-elektrobicykel.sk

4.2. viditeľne umiestnený v sídle predávajúceho, kde sa kupujúcemu predávajú alebo poskytujú tovary ,
4.3. viditeľne umiestnený v prevádzke predávajúceho, v ktorej sa kupujúcemu predávajú alebo poskytujú tovary 
4.4. je v tlačenej forme dostupný kupujúcemu na predajnom pulte alebo pri pokladni v sídle predávajúceho alebo v prevádzke predávajúceho, v ktorej sa kupujúcemu predávajú alebo poskytujú tovary. 

5. Uzavretím kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim alebo uzavretím zmluvy o dielo medzi predávajúcim a kupujúcim pristupuje kupujúci k podmienkam uvedeným v tomto Reklamačnom poriadku. Odkaz na tento Reklamačný poriadok je uvedený na doklade, ktorý potvrdzuje zaplatenie kúpnej ceny alebo ceny za vykonanie diela prípadne na doklade, ktorým sa potvrdzuje záručná doba tovaru alebo služby (záručný list). 

6. Tento Reklamačný poriadok upravuje práva kupujúceho ako spotrebiteľa (§2 písm.a/ ZoOS) tak, aby neboli dotknuté jeho práva garantované kogentnými ustanoveniami právnych predpisov najmä ustanoveniami ZoOS a Občianskeho zákonníka. Po uplynutí záručnej doby upravenej kogentnými ustanoveniami právnych predpisov, majú podmienky stanovené v tomto Reklamačnom poriadku prednosť pred ustanoveniami právnych predpisov. 

7. Tento Reklamačný poriadok sa vzťahuje na predaj tovarov a poskytovanie služieb zo strany predávajúceho pre kupujúcich, ktorí spĺňajú definíciu spotrebiteľa v zmysle platných právnych predpisov. 

8. Tento reklamačný poriadok nahrádza vyhlásenie predávajúceho v zmysle ustanovenia § 620 ods. 5 Občianskeho zákonníka, ktorým predávajúci určuje podmienky a rozsah záruky, ak záručná doba vyznačená v záručnom liste je dlhšia ako zákonom garantovaná záručná doba. 

9. Podmienky záruky vyznačené predávajúcim v záručnom liste majú prednosť aj pred ustanoveniami tohto Reklamačného poriadku. 

10. Ustanovenia tohto reklamačného poriadku sa na vybavovanie reklamácií použijú v rozsahu neodporujúcom osobitným predpisom uvedeným v poznámke č. 22b ZoSS.. 

11. Zodpovednosť za vady:
11.1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný alebo dodaný tovar pri prevzatí kupujúcim. Kupujúci je oprávnený si tovar pred prevzatím prezrieť. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ktoré mohol kupujúci pri prehliadke zistiť, najmä nezodpovedá za to, ak kupujúci neskôr bude reklamovať chýbajúce príslušenstvo tovaru alebo mechanické poškodenie tovaru zistiteľné pri prehliadke. Predávajúci za takéto vady nezodpovedá ani vtedy, ak kupujúci nevyužil možnosť vykonať prehliadku tovaru.
11.2. Pri použitých veciach predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
11.3. Ak nejde o veci použité, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Dĺžka trvania záručnej doby sa spravuje ustanoveniami právnych predpisov najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka, pokiaľ predávajúci v doklade potvrdzujúcom prevzatie veci nevyznačí dlhšiu dobu trvania záručnej doby. Funkciu záručného listu môže spĺňať aj faktúra alebo dodací list, pokiaľ predávajúci na nich vyznačí dĺžku trvania záručnej doby.
11.4. Záruka sa vzťahuje len na funkčné poruchy spôsobené výrobnou vadou. Záruka sa nevzťahuje najmä na:
11.4.1. vady a poškodenia tovaru spôsobené prirodzeným alebo mechanickým poškodením tovaru a jeho komponentov, vrátane náhodného;
11.4.2. vady a poškodenia tovaru spôsobené znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby;
11.4.3. vady a poškodenia tovaru spôsobené používaním tovaru v podmienkach, ktoré svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia nezodpovedajú podmienkam, v ktorých sa tovar bežne používa;
11.4.4. vady a poškodenia tovaru spôsobené v dôsledku živelnej udalosti;
11.4.5. vady a poškodenia tovaru spôsobené násilným poškodením tovaru;
11.4.6. vady a poškodenia tovaru spôsobené nedodržaním zásad používania tovaru;
11.4.7. tovar, u ktorého vypršala dňom prevzatia do opravy záručná doba;
11.4.8. vady a poškodenia tovaru spôsobené použitím iných komponentov, než odporúčaných výrobcom alebo dodávateľom, rovnako ako aj opravou či modifikáciou osobami inými, než osobami autorizovanými výrobcom alebo dodávateľom;
11.4.9. vady a poškodenia tovaru, o ktorých kupujúci pred prevzatím tovaru vedel;
11.4.10. vady a poškodenia tovaru, ktoré si kupujúci spôsobil sám alebo ktoré boli spôsobené neodbornou montážou tovaru. 

12. Uplatnenie zodpovednosti za vady (reklamácia): 12.1. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú priamo u predávajúceho alebo v prevádzke, v ktorej bol tovar kúpený. V zmysle ZoOS však môže kupujúci uplatniť reklamáciu aj v ktorejkoľvek inej prevádzkarni predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané výrobky alebo poskytované služby, alebo u určenej osoby, ktorá je povinná reklamáciu vybaviť. V prevádzkarni a u určenej osoby podľa musí byť počas prevádzkovej doby prítomný zamestnanec poverený vybavovať reklamácie. 
12.2. Pri reklamácii je potrebné doložiť záručný list a doklad o zaplatení kúpnej ceny tovaru. 

12.3. V zmysle ZoOS je predávajúci povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Za účelom splnenia tejto zákonnej povinnosti osoba, ktorá uplatňuje nároky z vád (t.j. uplatňuje reklamáciu), vyplní spolu s povereným zamestnancom predávajúceho alebo určenej osoby, ktorý vybavuje reklamácie reklamačný protokol, v ktorom presne popíše vadu a spôsob akým sa vada prejavuje a odovzdá vadnú vec v balení aj s prípadným príslušenstvom a dokumentáciou predávajúcemu. V reklamačnom protokole uvedie osoba uplatňujúca reklamáciu kontaktnú adresu (e-mail, telefónne číslo), na ktorú bude predávajúcim vyrozumená o spôsobe vybavenia reklamácie. Predávajúci nenesie zodpovednosť za to, že sa na uvedenú kontaktnú adresu nepodarilo odoslané vyrozumenie doručiť. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie je predávajúci povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. 

13. Spôsob vybavenia reklamácie: 13.1. Vybavením reklamácie sa v zmysle ust. §2 písm. m/ ZoOS rozumie: ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie. 
13.2. Ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť kupujúceho o jeho právach podľa všeobecného predpisu (§622 a 623 Občianskeho zákonníka); na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z týchto práv kupujúci uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
13.3. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola takáto vada bezplatne, včas a riadne odstránená. 
13.4. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú.
13.5. Ak sa po prijatí reklamácie zistí, že vec má vadu, ktorá je neodstrániteľná, a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.
13.6. Tie isté práva ako sú uvedené v bode 13.5 prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ale kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa tej istej vady ani po tretej oprave vec riadne užívať.
13.7. Tie isté práva ako sú uvedené v bode 13.5 prislúchajú kupujúcemu v prípade, že má vec súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.
13.8. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
13.9. Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody podľa zákona č. 294/1999 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom v znení neskorších predpisov. 

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku v zmysle § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov

https://nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie%20od%20zmluvy.pdf